આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસે ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટર શરૂ કરે છે ‘કેન્સર કેર @હોમ’ આ સુવિધામાં ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટરમાં જે કેન્સરના દર્દીનો ઈલાજ ચાલુ હોય કે ઈલાજ પૂરો થઈ ગયો અને નાની-નાની સામાન્ય તકલીફ હોય તે કિસ્સામાં રૂબરૂ હોસ્પિટલ આવવાની જરૂર નથી. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનો તાલીમબદ્ધ નર્સિંગ સ્ટાફ આપના ઘરે આવીને ઘરના વાતાવરણમાં હોસ્પિટલ જેવી સગવડ પૂરી પાડશે. અમુક દર્દી સાવ પથારીવશ હોય ઉપરાંત ઘરમાં નાના બાળકો હોય જેને સાચવનાર કોઈ ન હોય ઉપરાંત દર્દીની સાથે સાથે દર્દીના સગાંને પણ તેમની રોજીંદી દીનચર્યામાં ફેરફાર કરવો ના પડે તે હેતુથી આ પહેલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો ચિંતામુક્ત રહો, નિશ્ચિંત રહો

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસે ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટર શરૂ કરે છે ‘કેન્સર કેર @હોમ’
આ સુવિધામાં ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટરમાં જે કેન્સરના દર્દીનો ઈલાજ ચાલુ હોય કે ઈલાજ પૂરો થઈ ગયો અને નાની-નાની સામાન્ય તકલીફ હોય તે કિસ્સામાં રૂબરૂ હોસ્પિટલ આવવાની જરૂર નથી. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનો તાલીમબદ્ધ નર્સિંગ સ્ટાફ આપના ઘરે આવીને ઘરના વાતાવરણમાં હોસ્પિટલ જેવી સગવડ પૂરી પાડશે.

અમુક દર્દી સાવ પથારીવશ હોય ઉપરાંત ઘરમાં નાના બાળકો હોય જેને સાચવનાર કોઈ ન હોય ઉપરાંત દર્દીની સાથે સાથે દર્દીના સગાંને પણ તેમની રોજીંદી દીનચર્યામાં ફેરફાર કરવો ના પડે તે હેતુથી આ પહેલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
તો ચિંતામુક્ત રહો, નિશ્ચિંત રહો

#ZydusHospitals #CancerCareatHome #ZydusCancerCentre #Cancer #Tumors #MultiSpecialtyHospital #CancerTreatment #CancerHospital #AhmedabadHospital #BestHospitalInAhmedabad

આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસે ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટર શરૂ કરે છે ‘કેન્સર કેર @હોમ’ આ સુવિધામાં ઝાયડ્સ કેન્સર સેન્ટરમાં જે કેન્સરના દર્દીનો ઈલાજ ચાલુ હોય કે ઈલાજ પૂરો થઈ ગયો અને નાની-નાની સામાન્ય તકલીફ હોય તે કિસ્સામાં રૂબરૂ હોસ્પિટલ આવવાની જરૂર નથી. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનો તાલીમબદ્ધ નર્સિંગ સ્ટાફ આપના ઘરે આવીને ઘરના વાતાવરણમાં હોસ્પિટલ જેવી સગવડ પૂરી પાડશે. અમુક દર્દી સાવ પથારીવશ હોય ઉપરાંત ઘરમાં નાના બાળકો હોય જેને સાચવનાર કોઈ ન હોય ઉપરાંત દર્દીની સાથે સાથે દર્દીના સગાંને પણ તેમની રોજીંદી દીનચર્યામાં ફેરફાર કરવો ના પડે તે હેતુથી આ પહેલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો ચિંતામુક્ત રહો, નિશ્ચિંત રહો #ZydusHospitals #CancerCareatHome #ZydusCancerCentre #Cancer #Tumors #MultiSpecialtyHospital #CancerTreatment #CancerHospital #AhmedabadHospital #BestHospitalInAhmedabad

Let's Connect

sm2p0