૭૪ વર્ષના સુચિતાબેન પટેલને ઘણા સમયથી કીડનીની બીમારી હતી, જેમાં તેમને ડો. હિમાંશુ પટેલની સારવાર લીધી હતી. આ સિવાય બીજી તકલીફમાં તેઓ પલાંઠી પણ વાળી શકતા નહોતા કે ચાલી શકતા નહોતા. આથી તેઓએ ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ડો. યતિન દેસાઈની સારવાર હેઠળ છ મહીનાના ગાળામાં બે વખત વારાફરતી તેમનાં બંને થાપાનું સફળ રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તેમને અદ્યતન સિમેન્ટ વગરના હીપ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમનું ડ્યુલ મોબીલીટી હીપ રિપ્લેસમેન્ટ કરાયું છે, સુચિતાબેન આ સારવારથી ઘણા જ ખુશ છે. તેઓના ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની સારવાર દરમિયાનના વિડીયોમાં તેઓ દ્રઢપણે માને છે કે ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની હીપ રિપ્લેસમેન્ટ સારવાર સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

૭૪ વર્ષના સુચિતાબેન પટેલને ઘણા સમયથી કીડનીની બીમારી હતી, જેમાં તેમને ડો. હિમાંશુ પટેલની સારવાર લીધી હતી. આ સિવાય બીજી તકલીફમાં તેઓ પલાંઠી પણ વાળી શકતા નહોતા કે ચાલી શકતા નહોતા. આથી તેઓએ ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ડો. યતિન દેસાઈની સારવાર હેઠળ છ મહીનાના ગાળામાં બે વખત વારાફરતી તેમનાં બંને થાપાનું સફળ રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તેમને અદ્યતન સિમેન્ટ વગરના હીપ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમનું ડ્યુલ મોબીલીટી હીપ રિપ્લેસમેન્ટ કરાયું છે, સુચિતાબેન આ સારવારથી ઘણા જ ખુશ છે.

તેઓના ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની સારવાર દરમિયાનના વિડીયોમાં તેઓ દ્રઢપણે માને છે કે ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની હીપ રિપ્લેસમેન્ટ સારવાર સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

#ZydusHospitals #Testimonial #Hipreplacement #JointPain #jointreplacement #truealigntechnique #HipJointReplacement #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat

૭૪ વર્ષના સુચિતાબેન પટેલને ઘણા સમયથી કીડનીની બીમારી હતી, જેમાં તેમને ડો. હિમાંશુ પટેલની સારવાર લીધી હતી. આ સિવાય બીજી તકલીફમાં તેઓ પલાંઠી પણ વાળી શકતા નહોતા કે ચાલી શકતા નહોતા. આથી તેઓએ ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ડો. યતિન દેસાઈની સારવાર હેઠળ છ મહીનાના ગાળામાં બે વખત વારાફરતી તેમનાં બંને થાપાનું સફળ રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તેમને અદ્યતન સિમેન્ટ વગરના હીપ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમનું ડ્યુલ મોબીલીટી હીપ રિપ્લેસમેન્ટ કરાયું છે, સુચિતાબેન આ સારવારથી ઘણા જ ખુશ છે. તેઓના ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની સારવાર દરમિયાનના વિડીયોમાં તેઓ દ્રઢપણે માને છે કે ઝાયડ્સ હોસ્પિટલની હીપ રિપ્લેસમેન્ટ સારવાર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. #ZydusHospitals #Testimonial #Hipreplacement #JointPain #jointreplacement #truealigntechnique #HipJointReplacement #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0