તબીબી કટોકટીના સમયમાં ગભરાયા વગર પોતાના કે બીજાના માટે તુરંત અમને આ નંબર પર ફોન કરો 079-66190200 અને સાથે જ આ નંબર અગાઉ જ આપના ફોનમાં સેવ કરો.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

તબીબી કટોકટીના સમયમાં ગભરાયા વગર પોતાના કે બીજાના માટે તુરંત અમને આ નંબર પર ફોન કરો 079-66190200 અને સાથે જ આ નંબર અગાઉ જ આપના ફોનમાં સેવ કરો.

#ZydusCare #HealthCare #ZydusHospitals #Ahmedabad

તબીબી કટોકટીના સમયમાં ગભરાયા વગર પોતાના કે બીજાના માટે તુરંત અમને આ નંબર પર ફોન કરો 079-66190200 અને સાથે જ આ નંબર અગાઉ જ આપના ફોનમાં સેવ કરો. #ZydusCare #HealthCare #ZydusHospitals #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0