આપણા શરીરના અંગો આપણને જેટલો સાથ આપે છે, એવુ જ ધ્યાન આપણે પણ એને સાચવીને રાખવું જોઈએ. ઝાયડસ હોસ્પિટલ લઈને આવ્યું છે, ભાવનગરમાં લીવર, કમર, હાડકા અને સાંધાના રોગોની ઓપીડી. ડૉ. પથિક પરીખ અને ડૉ. મૌલિક પટવા કરશે તપાસ અને નિદાન. ઓપીડી તા: 25 માર્ચ, શુક્રવારે સવારે 10:00 થી 12:00

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

આપણા શરીરના અંગો આપણને જેટલો સાથ આપે છે, એવુ જ ધ્યાન આપણે પણ એને સાચવીને રાખવું જોઈએ.

ઝાયડસ હોસ્પિટલ લઈને આવ્યું છે, ભાવનગરમાં લીવર, કમર, હાડકા અને સાંધાના રોગોની ઓપીડી. ડૉ. પથિક પરીખ અને ડૉ. મૌલિક પટવા કરશે તપાસ અને નિદાન.

ઓપીડી તા: 25 માર્ચ, શુક્રવારે સવારે 10:00 થી 12:00

#FattyLiver #Liver #LiverDiseases #LiverCancer #HealthyLiver #AlcoholicLiver #LiverTransplant #Fibrosis #Hepatitis #Knee #KneePain #KneeReplacement #KneeSurgery #Arthritis #ArthriticKnee #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

આપણા શરીરના અંગો આપણને જેટલો સાથ આપે છે, એવુ જ ધ્યાન આપણે પણ એને સાચવીને રાખવું જોઈએ. ઝાયડસ હોસ્પિટલ લઈને આવ્યું છે, ભાવનગરમાં લીવર, કમર, હાડકા અને સાંધાના રોગોની ઓપીડી. ડૉ. પથિક પરીખ અને ડૉ. મૌલિક પટવા કરશે તપાસ અને નિદાન. ઓપીડી તા: 25 માર્ચ, શુક્રવારે સવારે 10:00 થી 12:00 #FattyLiver #Liver #LiverDiseases #LiverCancer #HealthyLiver #AlcoholicLiver #LiverTransplant #Fibrosis #Hepatitis #Knee #KneePain #KneeReplacement #KneeSurgery #Arthritis #ArthriticKnee #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

Let's Connect

sm2p0