હવે વડોદરા અને નડીયાદના નિવાસીઓ માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ઓપીડી તારીખ: 28-08-2021 (શનિવાર) ડૉ. પથિક પરીખ, હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. વિશ્વા ચોક્સી, કાન, નાક, ગળાના રોગના નિષ્ણાંત રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક: +91 98255 54883

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

હવે વડોદરા અને નડીયાદના નિવાસીઓ માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ઓપીડી

તારીખ: 28-08-2021 (શનિવાર)

ડૉ. પથિક પરીખ, હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન
ડૉ. વિશ્વા ચોક્સી, કાન, નાક, ગળાના રોગના નિષ્ણાંત

રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક: +91 98255 54883

#ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #healthyliverfunction #livercare #immunitybooster #ENT #doctor #medicine #surgery #medical

હવે વડોદરા અને નડીયાદના નિવાસીઓ માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ઓપીડી તારીખ: 28-08-2021 (શનિવાર) ડૉ. પથિક પરીખ, હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. વિશ્વા ચોક્સી, કાન, નાક, ગળાના રોગના નિષ્ણાંત રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક: +91 98255 54883 #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #healthyliverfunction #livercare #immunitybooster #ENT #doctor #medicine #surgery #medical

Let's Connect

sm2p0