હવે જુનાગઢ અને નજીકના વિસ્તારો માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ખાસ કેમ્પ, હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. પથિક પરીખ પેટ, આંતરડા અને લીવરના રોગોના સર્જન ડૉ. ધૈવત વૈષ્ણવ તથા મૂત્રમાર્ગના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. પ્રાર્થન જોષી તા. 6 ઓગસ્ટ, 2021 સમય: 9.30AM થી 1.30PM રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક: 0285-2653652 / 2624530 +91 98796 03030

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

હવે જુનાગઢ અને નજીકના વિસ્તારો માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ખાસ કેમ્પ,
હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. પથિક પરીખ
પેટ, આંતરડા અને લીવરના રોગોના સર્જન ડૉ. ધૈવત વૈષ્ણવ તથા
મૂત્રમાર્ગના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. પ્રાર્થન જોષી

તા. 6 ઓગસ્ટ, 2021
સમય: 9.30AM થી 1.30PM

રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક:
0285-2653652 / 2624530
+91 98796 03030

#Hepatology #Hepatologist #Oncology #Liver #LiverTransplant #Gastroenterology #Liver #StomachDisease #UrinaryInfection #UrinaryTract #HealthCamp #MedicalCamp #Surgeon #Doctor #Hospital #Health #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Junagadh #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

હવે જુનાગઢ અને નજીકના વિસ્તારો માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ દ્વારા ખાસ કેમ્પ, હિપેટોલૉજીસ્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. પથિક પરીખ પેટ, આંતરડા અને લીવરના રોગોના સર્જન ડૉ. ધૈવત વૈષ્ણવ તથા મૂત્રમાર્ગના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. પ્રાર્થન જોષી તા. 6 ઓગસ્ટ, 2021 સમય: 9.30AM થી 1.30PM રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક: 0285-2653652 / 2624530 +91 98796 03030 #Hepatology #Hepatologist #Oncology #Liver #LiverTransplant #Gastroenterology #Liver #StomachDisease #UrinaryInfection #UrinaryTract #HealthCamp #MedicalCamp #Surgeon #Doctor #Hospital #Health #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Junagadh #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

Let's Connect

sm2p0