શ્રી રમેશચંદ્ર ભટ્ટ (85 વર્ષ) ગળાના કેન્સરના દર્દી છેલ્લા એક મહિના દરમ્યાન ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં સારવાર દરમ્યાન થયેલા અનુભવો. કેન્સર થયા પછી પણ ખુબ જ સારી રિકવરી આવી શકે છે. ડોક્ટર્સ અને સ્ટાફની સારવારથી ઘર જેવા જ માહોલની અનુભૂતિ થતી. નિપુણ ડોક્ટર્સ, સ્ટાફ તથા અત્યાધુનિક સાધનો અને વ્યવસ્થાથી સજ્જ ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરની ભવિષ્યમાં સારી પ્રગતિ થાય તેવી શુભેચ્છાઓ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર ટીમ તેમને દીર્ધાયુ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

શ્રી રમેશચંદ્ર ભટ્ટ (85 વર્ષ)
ગળાના કેન્સરના દર્દી

છેલ્લા એક મહિના દરમ્યાન ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં સારવાર દરમ્યાન થયેલા અનુભવો. કેન્સર થયા પછી પણ ખુબ જ સારી રિકવરી આવી શકે છે. ડોક્ટર્સ અને સ્ટાફની સારવારથી ઘર જેવા જ માહોલની અનુભૂતિ થતી. નિપુણ ડોક્ટર્સ, સ્ટાફ તથા અત્યાધુનિક સાધનો અને વ્યવસ્થાથી સજ્જ ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરની ભવિષ્યમાં સારી પ્રગતિ થાય તેવી શુભેચ્છાઓ.

ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર ટીમ તેમને દીર્ધાયુ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે.

#ZydusHospitals #ClientTestimonial #NeckCancer #HeadAndNeckCancer #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #ZydusCancerCentre #CancerHospital

શ્રી રમેશચંદ્ર ભટ્ટ (85 વર્ષ) ગળાના કેન્સરના દર્દી છેલ્લા એક મહિના દરમ્યાન ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં સારવાર દરમ્યાન થયેલા અનુભવો. કેન્સર થયા પછી પણ ખુબ જ સારી રિકવરી આવી શકે છે. ડોક્ટર્સ અને સ્ટાફની સારવારથી ઘર જેવા જ માહોલની અનુભૂતિ થતી. નિપુણ ડોક્ટર્સ, સ્ટાફ તથા અત્યાધુનિક સાધનો અને વ્યવસ્થાથી સજ્જ ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરની ભવિષ્યમાં સારી પ્રગતિ થાય તેવી શુભેચ્છાઓ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર ટીમ તેમને દીર્ધાયુ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. #ZydusHospitals #ClientTestimonial #NeckCancer #HeadAndNeckCancer #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #ZydusCancerCentre #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0