બાળકોને કોરોનાના બીજા ચરણ માં વધુ જોખમ છે. સતત તાવ, અતિશય ઉધરસ, નબળાઈ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, માથામાં દુખાવો જેવા લક્ષણોને અવગણશો નહીં. ઝાયડસ ટેલિ કન્સલ્ટેશન બુક કરવા માટે, +919909021667 ડૉ. અંકિત મેહતા એમડી, ડીએમ (પીડિયાટ્રીક ક્રિટીકલ કેર)

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

બાળકોને કોરોનાના બીજા ચરણ માં વધુ જોખમ છે.

સતત તાવ, અતિશય ઉધરસ, નબળાઈ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, માથામાં દુખાવો જેવા લક્ષણોને અવગણશો નહીં.
ઝાયડસ ટેલિ કન્સલ્ટેશન બુક કરવા માટે,
+919909021667

ડૉ. અંકિત મેહતા
એમડી, ડીએમ (પીડિયાટ્રીક ક્રિટીકલ કેર)

#Children #Covid19 #CoronoVirus #Corona #TeleConsultation #Weakness #Fever #Coughing #Pnuemonia #Pediatric #Pediatrician #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

બાળકોને કોરોનાના બીજા ચરણ માં વધુ જોખમ છે. સતત તાવ, અતિશય ઉધરસ, નબળાઈ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, માથામાં દુખાવો જેવા લક્ષણોને અવગણશો નહીં. ઝાયડસ ટેલિ કન્સલ્ટેશન બુક કરવા માટે, +919909021667 ડૉ. અંકિત મેહતા એમડી, ડીએમ (પીડિયાટ્રીક ક્રિટીકલ કેર) #Children #Covid19 #CoronoVirus #Corona #TeleConsultation #Weakness #Fever #Coughing #Pnuemonia #Pediatric #Pediatrician #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

Let's Connect

sm2p0