માં, દીકરી, વહુ, ભાભી. નારી ના દરેક સ્વરૂપને પૂજવામાં આવ્યા છે. કહેવાય છે કે, यत्र नारीयस्तु पुजन्ते, रमन्ते तत्र देवता | નારી શક્તિ સામે સમય, ભૂગોળ કે ઇતિહાસ સૌ નમ્યા છે. નારી શક્તિની આ મહેકને આવો માણીએ Dr. Chaitasy Mehta સાથે જેઓ નારીના આજ, કાલ અને આવતીકાલ વિષે ઝાયડસ હોસ્પિટલના એક પ્રયાસ SAKURA દ્વારા.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

માં, દીકરી, વહુ, ભાભી. નારી ના દરેક સ્વરૂપને પૂજવામાં આવ્યા છે. કહેવાય છે કે, यत्र नारीयस्तु पुजन्ते, रमन्ते तत्र देवता |
નારી શક્તિ સામે સમય, ભૂગોળ કે ઇતિહાસ સૌ નમ્યા છે. નારી શક્તિની આ મહેકને આવો માણીએ Dr. Chaitasy Mehta સાથે જેઓ નારીના આજ, કાલ અને આવતીકાલ વિષે ઝાયડસ હોસ્પિટલના એક પ્રયાસ SAKURA દ્વારા.

#SAKURA #AnOdeToWomen #WomensHealth #WomensRights #Womanhood #WomenHealthMatters #WomenEmpowerment #Children #ChildrenHealth #ChildCare #ZydusHospitals #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

માં, દીકરી, વહુ, ભાભી. નારી ના દરેક સ્વરૂપને પૂજવામાં આવ્યા છે. કહેવાય છે કે, यत्र नारीयस्तु पुजन्ते, रमन्ते तत्र देवता | નારી શક્તિ સામે સમય, ભૂગોળ કે ઇતિહાસ સૌ નમ્યા છે. નારી શક્તિની આ મહેકને આવો માણીએ Dr. Chaitasy Mehta સાથે જેઓ નારીના આજ, કાલ અને આવતીકાલ વિષે ઝાયડસ હોસ્પિટલના એક પ્રયાસ SAKURA દ્વારા. #SAKURA #AnOdeToWomen #WomensHealth #WomensRights #Womanhood #WomenHealthMatters #WomenEmpowerment #Children #ChildrenHealth #ChildCare #ZydusHospitals #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

Let's Connect

sm2p0