જોડાવ અમારી સાથે Facebook Live પર ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહની સાથે. જેઓ Head & Neck Cancer-Surgeon છે. જેઓ 30 મી ઓગસ્ટ ને બુધવારે સાંજે 4 વાગ્યાથી 4.30 વાગ્યા( ભારતીય સમય અનુસાર) સુધી ઓરલ કેન્સર પર ચર્ચા કરશે.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

જોડાવ અમારી સાથે Facebook Live પર ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહની સાથે. જેઓ Head & Neck Cancer-Surgeon છે. જેઓ 30 મી ઓગસ્ટ ને બુધવારે સાંજે 4 વાગ્યાથી 4.30 વાગ્યા( ભારતીય સમય અનુસાર) સુધી ઓરલ કેન્સર પર ચર્ચા કરશે.

#JoinUs #FacebookLive #ZydusHospitals #StayHealthy #Ahmedabad

જોડાવ અમારી સાથે Facebook Live પર ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહની સાથે. જેઓ Head & Neck Cancer-Surgeon છે. જેઓ 30 મી ઓગસ્ટ ને બુધવારે સાંજે 4 વાગ્યાથી 4.30 વાગ્યા( ભારતીય સમય અનુસાર) સુધી ઓરલ કેન્સર પર ચર્ચા કરશે. #JoinUs #FacebookLive #ZydusHospitals #StayHealthy #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0