શરીર શૌષ્ઠવ જાળવી રાખવા માટે તેમજ શરીરનું મેદસ્વી પણુ ઓછું રાખવા માટે વધુ ચરબી યુક્ત આહાર લેવો હિતાવહ નથી.તંદુરસ્ત રહેવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને વિટામિન યુક્ત આહાર લેવો જોઈએ.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

શરીર શૌષ્ઠવ જાળવી રાખવા માટે તેમજ શરીરનું મેદસ્વી પણુ ઓછું રાખવા માટે વધુ ચરબી યુક્ત આહાર લેવો હિતાવહ નથી.તંદુરસ્ત રહેવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને વિટામિન યુક્ત આહાર લેવો જોઈએ.

#StayHealthy #ZydusHospitals #Ahmedabad #GoodHealth

શરીર શૌષ્ઠવ જાળવી રાખવા માટે તેમજ શરીરનું મેદસ્વી પણુ ઓછું રાખવા માટે વધુ ચરબી યુક્ત આહાર લેવો હિતાવહ નથી.તંદુરસ્ત રહેવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને વિટામિન યુક્ત આહાર લેવો જોઈએ. #StayHealthy #ZydusHospitals #Ahmedabad #GoodHealth

Let's Connect

sm2p0