છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, હિંમતનગર માં પણ! પેટ, આંતરડા, લીવર ના નિષ્ણાત ડો. તેજસ મોદી તેમજ, મોં અને ગળાના કેન્સરના નિષ્ણાત ડો. દીપેન પટેલ હવે નિયમિત રીતે આપણા હિંમતનગરમાં મળશે.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, હિંમતનગર માં પણ!
પેટ, આંતરડા, લીવર ના નિષ્ણાત ડો. તેજસ મોદી તેમજ, મોં અને ગળાના કેન્સરના નિષ્ણાત ડો. દીપેન પટેલ હવે નિયમિત રીતે આપણા હિંમતનગરમાં મળશે.

#PainManagement #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, હિંમતનગર માં પણ! પેટ, આંતરડા, લીવર ના નિષ્ણાત ડો. તેજસ મોદી તેમજ, મોં અને ગળાના કેન્સરના નિષ્ણાત ડો. દીપેન પટેલ હવે નિયમિત રીતે આપણા હિંમતનગરમાં મળશે. #PainManagement #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

Let's Connect

sm2p0