ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0