જીવન અમૂલ્ય છે, એટલે જ એને સાચવવુ અને બચાવવુ વધુ જરૂરી છે. શરીર સાજુ તો મન પણ રહેશે સ્વસ્થ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર નાં ડૉ. દીપેન પટેલ કેન્સર વિષે કહે છે; ફ્રોઝન સેક્શન એટલે કે લાઈવ બાયોપ્સીની મદદથી બિનજરૂરી ઓપરેશન અને ત્યાર બાદની તકલીફોથી બચાવી શકાય છે. કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન દ્વારા, ઝાયડસ કેન્સરથી લોકોને બચવા અને બચાવવાની પ્રેરણા આપે છે. તમે જાણો, બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

જીવન અમૂલ્ય છે, એટલે જ એને સાચવવુ અને બચાવવુ વધુ જરૂરી છે. શરીર સાજુ તો મન પણ રહેશે સ્વસ્થ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર નાં ડૉ. દીપેન પટેલ કેન્સર વિષે કહે છે; ફ્રોઝન સેક્શન એટલે કે લાઈવ બાયોપ્સીની મદદથી બિનજરૂરી ઓપરેશન અને ત્યાર બાદની તકલીફોથી બચાવી શકાય છે. કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન દ્વારા, ઝાયડસ કેન્સરથી લોકોને બચવા અને બચાવવાની પ્રેરણા આપે છે. તમે જાણો, બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

જીવન અમૂલ્ય છે, એટલે જ એને સાચવવુ અને બચાવવુ વધુ જરૂરી છે. શરીર સાજુ તો મન પણ રહેશે સ્વસ્થ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર નાં ડૉ. દીપેન પટેલ કેન્સર વિષે કહે છે; ફ્રોઝન સેક્શન એટલે કે લાઈવ બાયોપ્સીની મદદથી બિનજરૂરી ઓપરેશન અને ત્યાર બાદની તકલીફોથી બચાવી શકાય છે. કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન દ્વારા, ઝાયડસ કેન્સરથી લોકોને બચવા અને બચાવવાની પ્રેરણા આપે છે. તમે જાણો, બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0