પાણી પહેલા પાળ બાંધવી આ ફક્ત કેહવત નથી ચેતવણી પણ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર જાગૃતિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારત માં પુરુષ કેન્સર ના દર્દીઓ માં દર ત્રીજો દર્દી મોંઢા અને ગળા ના કેન્સર નો શિકાર બને છે. જયારે પણ તમને મોઢા અને ગળામાં કંઈ પણ તકલીફ જણાય તો મોડું ના કરો તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. વહેલુ નિદાન વહેલી સારવાર.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

પાણી પહેલા પાળ બાંધવી આ ફક્ત કેહવત નથી ચેતવણી પણ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર જાગૃતિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારત માં પુરુષ કેન્સર ના દર્દીઓ માં દર ત્રીજો દર્દી મોંઢા અને ગળા ના કેન્સર નો શિકાર બને છે. જયારે પણ તમને મોઢા અને ગળામાં કંઈ પણ તકલીફ જણાય તો મોડું ના કરો તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. વહેલુ નિદાન વહેલી સારવાર.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #ComprehensiveCancerCare #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

પાણી પહેલા પાળ બાંધવી આ ફક્ત કેહવત નથી ચેતવણી પણ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર જાગૃતિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારત માં પુરુષ કેન્સર ના દર્દીઓ માં દર ત્રીજો દર્દી મોંઢા અને ગળા ના કેન્સર નો શિકાર બને છે. જયારે પણ તમને મોઢા અને ગળામાં કંઈ પણ તકલીફ જણાય તો મોડું ના કરો તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. વહેલુ નિદાન વહેલી સારવાર. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #ComprehensiveCancerCare #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0