શું લાગે છે તમને રોગ કે બીમારીથી બચવા ફક્ત દવા જ જરૂરી છે? યોગ્ય સારવાર પણ એટલી જ જરૂરી છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ (કેન્સર સર્જન) કહે છે. મોઢા અને ગળાના કેન્સર માટે ફક્ત કિમોથેરાપી જ નહીં પણ ઓપરેશન પણ એટલું જ જરૂરી છે. યોગ્ય અને વહેલી સારવારથી જીવ બચી શકે છે. કેન્સરથી બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

શું લાગે છે તમને રોગ કે બીમારીથી બચવા ફક્ત દવા જ જરૂરી છે? યોગ્ય સારવાર પણ એટલી જ જરૂરી છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ (કેન્સર સર્જન) કહે છે. મોઢા અને ગળાના કેન્સર માટે ફક્ત કિમોથેરાપી જ નહીં પણ ઓપરેશન પણ એટલું જ જરૂરી છે. યોગ્ય અને વહેલી સારવારથી જીવ બચી શકે છે. કેન્સરથી બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

શું લાગે છે તમને રોગ કે બીમારીથી બચવા ફક્ત દવા જ જરૂરી છે? યોગ્ય સારવાર પણ એટલી જ જરૂરી છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ (કેન્સર સર્જન) કહે છે. મોઢા અને ગળાના કેન્સર માટે ફક્ત કિમોથેરાપી જ નહીં પણ ઓપરેશન પણ એટલું જ જરૂરી છે. યોગ્ય અને વહેલી સારવારથી જીવ બચી શકે છે. કેન્સરથી બચો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0