બીમારીઓ કે તેની જાણકારીને લઈને ગેરમાન્યતાઓ આપણને ખોટી દિશામાં દોરે છે, જે જોખમરૂપ છે. કેન્સરને લઈને પણ અમુક ગેરમાન્યતાઓ છે જેના વિષે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનાં ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે કે લેઝર ફક્ત ઓપરેશનનું સાધન છે, એવું નથી હોતું કે લેઝર સર્જરીથી ઓપરેશન કરવાથી કેન્સર મટી જાય છે, કે પાછુ આવતું નથી. આ એક ગેરમાન્યતા છે. આવી ગેરમાન્યતાઓથી દૂર રહો અને બીજાને પણ બચાવો.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

બીમારીઓ કે તેની જાણકારીને લઈને ગેરમાન્યતાઓ આપણને ખોટી દિશામાં દોરે છે, જે જોખમરૂપ છે. કેન્સરને લઈને પણ અમુક ગેરમાન્યતાઓ છે જેના વિષે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનાં ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે કે લેઝર ફક્ત ઓપરેશનનું સાધન છે, એવું નથી હોતું કે લેઝર સર્જરીથી ઓપરેશન કરવાથી કેન્સર મટી જાય છે, કે પાછુ આવતું નથી. આ એક ગેરમાન્યતા છે. આવી ગેરમાન્યતાઓથી દૂર રહો અને બીજાને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

બીમારીઓ કે તેની જાણકારીને લઈને ગેરમાન્યતાઓ આપણને ખોટી દિશામાં દોરે છે, જે જોખમરૂપ છે. કેન્સરને લઈને પણ અમુક ગેરમાન્યતાઓ છે જેના વિષે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરનાં ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે કે લેઝર ફક્ત ઓપરેશનનું સાધન છે, એવું નથી હોતું કે લેઝર સર્જરીથી ઓપરેશન કરવાથી કેન્સર મટી જાય છે, કે પાછુ આવતું નથી. આ એક ગેરમાન્યતા છે. આવી ગેરમાન્યતાઓથી દૂર રહો અને બીજાને પણ બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0