શું તમારા બાળકને વિકાસમાં વિલંબ જેવી સમસ્યાઓ છે? શું તમારા બાળકને વાઈની સમસ્યા છે? શું તમારા બાળકને નિયમિત ધોરણે માથાનો દુખાવો રહે છે? શું તમારા બાળકને સતત મગજનો તાવ છે? જુઓ ડૉક્ટર હર્ષ પટેલને બાળ એપિલેપ્સી વિશેની માહિતી આપતા અને તમામ પ્રશ્નો ના જવાબ મેળવો

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

શું તમારા બાળકને વિકાસમાં વિલંબ જેવી સમસ્યાઓ છે?
શું તમારા બાળકને વાઈની સમસ્યા છે?
શું તમારા બાળકને નિયમિત ધોરણે માથાનો દુખાવો રહે છે?
શું તમારા બાળકને સતત મગજનો તાવ છે?

જુઓ ડૉક્ટર હર્ષ પટેલને બાળ એપિલેપ્સી વિશેની માહિતી આપતા અને તમામ પ્રશ્નો ના જવાબ મેળવો

#ઝાયડસહોસ્પિટલ #ઇન્સ્ટાલાઈવ #ChildhoodEpilepsy #Epilepsy #JoinUs #Instagramlive #ZydusHospitals #Ahmedabad #SmileofGoodHealth

શું તમારા બાળકને વિકાસમાં વિલંબ જેવી સમસ્યાઓ છે? શું તમારા બાળકને વાઈની સમસ્યા છે? શું તમારા બાળકને નિયમિત ધોરણે માથાનો દુખાવો રહે છે? શું તમારા બાળકને સતત મગજનો તાવ છે? જુઓ ડૉક્ટર હર્ષ પટેલને બાળ એપિલેપ્સી વિશેની માહિતી આપતા અને તમામ પ્રશ્નો ના જવાબ મેળવો #ઝાયડસહોસ્પિટલ #ઇન્સ્ટાલાઈવ #ChildhoodEpilepsy #Epilepsy #JoinUs #Instagramlive #ZydusHospitals #Ahmedabad #SmileofGoodHealth

Let's Connect

sm2p0