છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, ભુજ માં પણ! સ્વાદુપિંડ, આંતરડા અને લીવરના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. અજય ચોક્સી તથા ફેફસા ના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. જયકુમાર મેહતા રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક કરો +917874401212

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

Zydus Hospitals, Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, ભુજ માં પણ!

સ્વાદુપિંડ, આંતરડા અને લીવરના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. અજય ચોક્સી
તથા ફેફસા ના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. જયકુમાર મેહતા

રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક કરો +917874401212

#gastroenterology #gastroenterologist #endoscopy #gastro #acidreflux #gastrointestinal #pulmonologist #pulmonology #lungs #lunghealth #respiratorycare #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

છેક અમદાવાદ સુધી જવાની જરૂર નથી, હવે Zydus Hospitals ના નિષ્ણાતો, ભુજ માં પણ! સ્વાદુપિંડ, આંતરડા અને લીવરના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. અજય ચોક્સી તથા ફેફસા ના રોગના નિષ્ણાંત ડૉ. જયકુમાર મેહતા રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક કરો +917874401212 #gastroenterology #gastroenterologist #endoscopy #gastro #acidreflux #gastrointestinal #pulmonologist #pulmonology #lungs #lunghealth #respiratorycare #ZydusHospitals #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #Ahmedabad #Gujarat #BestHospitalinAhmedabad

Let's Connect

sm2p0