ડાયાબિટીસને લગતી ગેરમાન્યતાઓ કારણે વધતી ગેરસમજ પરત્વે લોકોનું ધ્યાન દોરવું ખૂબ જરૂરી છે. જાણો ડાયાબિટીસ વિશેની અગત્યની માહિતી ડો.કિરીટ કુબાવત સાથે.

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

ડાયાબિટીસને લગતી ગેરમાન્યતાઓ કારણે વધતી ગેરસમજ પરત્વે લોકોનું ધ્યાન દોરવું ખૂબ જરૂરી છે. જાણો ડાયાબિટીસ વિશેની અગત્યની માહિતી ડો.કિરીટ કુબાવત સાથે.

#ZydusHospitals #DiabetesCare #Diabetes #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

ડાયાબિટીસને લગતી ગેરમાન્યતાઓ કારણે વધતી ગેરસમજ પરત્વે લોકોનું ધ્યાન દોરવું ખૂબ જરૂરી છે. જાણો ડાયાબિટીસ વિશેની અગત્યની માહિતી ડો.કિરીટ કુબાવત સાથે. #ZydusHospitals #DiabetesCare #Diabetes #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth

Let's Connect

sm2p0