પાર્કિન્સન્સ અને મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર્સ માટે ની માહિતી કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડો. આદિત્ય મુરગઇ દ્વારા ૨૭ ફેબ્રુઆરી શનિવારે બપોરે ૨:૦૦ વાગે

Angiography in Ahmedabad, Spine Surgery in Ahmedabad, Gastroenterologists in Ahmedabad, Angioplasty in Ahmedabad, Hernia specialist in Ahmedabad, Kidney Transplant in Ahmedabad, Kidney Dialysis in Ahmedabad, Diabetes Treatment in Ahmedabad, Medical Treatment in India, International Patient Services

પાર્કિન્સન્સ અને મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર્સ માટે ની માહિતી કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડો. આદિત્ય મુરગઇ દ્વારા ૨૭ ફેબ્રુઆરી શનિવારે બપોરે ૨:૦૦ વાગે

#ZydusHospitals #Parkinson #ParkinsonsDisease #Tremors #NervousSystem #BrainDisorder #MovementDisorder #Neurologist #BestHospit

પાર્કિન્સન્સ અને મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર્સ માટે ની માહિતી કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડો. આદિત્ય મુરગઇ દ્વારા ૨૭ ફેબ્રુઆરી શનિવારે બપોરે ૨:૦૦ વાગે #ZydusHospitals #Parkinson #ParkinsonsDisease #Tremors #NervousSystem #BrainDisorder #MovementDisorder #Neurologist #BestHospit

Let's Connect

sm2p0